قیمت فوری اسید استیک صنایع غذایی

اسید استیک صنایع غذایی

اسید استیک صنایع غذایی دارای غلظت 5 الی 11 درصد می باشد و نباید بیشتر از آن در نظر باشد.
اگر در پی این هستید تا با اضافه کردن آب به اسید، سرکه بدست آورید خواهید توانست اما مجاز نیست.
علت این امر نوع تولید اسید استیک است که با ماده اولیه متانول سمی درست می شود.
این سایت می تواند اسید را با قیمت مناسب و فوری در اختیار مصرف کننده واقعی قرار دهد و فقط برای مصارف صنعتی است.
اسید استیک صنعتی در بشکه های 30 و 65 کیلوگرمی از انبار شورآباد تهران بارگیری و فرستاده خواهد شد.