قیمت فروش روز کود اوره شیمیایی صنعتی گندم

قیمت فروش روز کود اوره شیمیایی صنعتی مخصوص گندم برای کشاورزان باید مناسب تعیین گردد تا آنان به راحتی بتوانند نیاز خود را تامین نمایند.
خرید فروش ویژه کود اوره صنعتی

کود اوره گندم

کود اوره به دلیل داشتن ازت فراوان بیشتر مورد توجه کشاورزان برای پاشش به مزارع گندم شده است.
گندم در هنگام جوانه زدن، پنجه دهی، ساقه دهی و رشد خوشه و دانه به نیتروژن نیاز دارد.
معمولا در زمین های کشاورزی به ازای هر هکتار حداقل 80 کیلوگرم کود اوره نیاز است.
بنابراین دو کیسه 50 کیلویی از این کود می تواند کار کشاورزان را پیش ببرد.

قیمت فروش کود اوره

قیمت فروش کود اوره براساس مقدار و یا تعداد کیسه ها اعلام می گردد.
حتما می دانید که هر سال بر قیمت کود افزوده می گردد که برای کشاورزان کمی سنگین است.
بنابراین باید طوری قیمت گذاری انجام گیرد تا هیچ کشاورز محترمی دغدغه ای نداشته باشد.