قیمت عمده کود اوره کشاورزی

قیمت عمده کود اوره

قیمت عمده کود اوره معمولا برای 100 کیسه به بالا مناسب در نظر گرفته می شود تا مشتری راضی باشد.
حتما می دانید که هر کیسه کود اوره دارای 50 کیلوگرم وزن دارد و بر روی آن مشخصات تولید کننده و خلوص درج شده است.
بنابراین 100 کیسه کود اوره 5 تن معادل 5000 کیلوگرم وزن خواهد داشت.

کود اوره کشاورزی

از کود اوره برای زمین های کشاورزی به طور زیادی مصرف می گردد چون منبع نیتروژن است.
هر کشاورز محترمی باید بداند که به ازای هر هکتار چه مقدار از کود اوره باید مصرف کند تا زمین آسیب نبیند.