قیمت خرید اینترنتی کود اوره کشاورزی عراق

قیمت کود اوره کشاورزی:

قیمت خرید اینترنتی کود اوره کشاورزی که قصد دارید این محصول با ارزش را به کشور عراق صادرات نمائید می توان به طور مستقیم از پتروشیمی استعلام گرفت.
هر ساله مقداری از کود اوره 46 درصد نوع گرانول و یا پریل که توسط پتروشیمی ها تولید می گردد به کشور دوست ما یعنی عراق صادرات می گردد و این می تواند برای بازرگانانی که به آنجا سفر می کنند بسیار مناسب باشد.
کود اوره برای زمین های کشاورزی بسیار مناسب بوده و حاصلخیزی خاک را تسریع می بخشد چون در فرمول مولکولی آن ترکیبات نیتروژن دار وجود دارد.