فروش مستقیم اسید استیک 35 کیلویی پتروشیمی

تولید اسید استیک:

اسید استیک صنعتی محصولی است که از دو ماده دیگر به نام های متانول و گاز کربن منواکسید تولید می شود.
برای انجام چنین واکنشی نیاز به یک مجتمع پتروشیمی است که خود متانول در آنجا تولید گردد تا صرفه اقتصادی داشته باشد.

فروش مستقیم اسید استیک:

فروش مستقیم اسید استیک صنعتی توسط واحد فروش پتروشیمی و آن هم فله ای توزیع و عرضه می گردد.
مصرف کنندگانی که نیاز به بشکه 35 کیلویی آن دارند می توانند با شرکت های بازرگانی وارد معامله شوند و اسید را هر تعداد بشکه که نیاز دارند درخواست دهند تا برای آنان بارگیری و ارسال شود.