خریدار ویژه اسید نیتریک صنعتی باکیفیت

خریدار ویژه اسید نیتریک صنعتی باکیفیت صادراتی می تواند این محصول را به گونه ای که طرف خارجی تقاضا کرده از شرکت های بازرگانی خرید نماید و آن را در هر نقطه ای که اعلام نماید تحویل بگیرد.
اسید نیتریک در کشور با حجم بالا تولید می شود کهبخشی از آن در ایران به مصرف می رسد و می توان با مدیریت، برای صادرات این محصول پرکاربرد برنامه ریزی کرد.
کشور های همسایه بخصوص عراق بازار بسیار مناسبی دارد که می توان از پتانسیل های بالای آن استفاده کرد.
اسید نیتریک صنعتی در انواع بسته بندی عرضه و به فروش می رسد و برای صادرات بهتر است نوع بشکه ای را انتخاب کرد.