خریدار فوری کود اوره خوراک دام

برای اینکه بتوان عمل هضم غذای حیواناتی چون گاو را تسریع بخشید و سبب ایجاد پروتئین در بدن آنان شد می شود به کاه آنان مقداری کود اوره به صورت محلول در آب اضافه کرد چون اوره سرشار از مواد نیتروژن دار مفید می باشد.

خریدار فوری کود اوره خوراک دام خود می تواد خرید ویژه انجام دهد یا صبر نماید تا محموله جدید از راه برسد و سپس کارهای مربوط به بارگیری برای او انجام می شود.
کود اوره علاه بر اینکه برای خوراک دام مفید است از آن خواهید توانست برای زمین های کشاورزی که نیاز زیادی به این ماده دارند، بهره مند شوید.