خریدار عمده اسید نیتریک صنعتی تبریز

خریدار عمده اسید نیتریک صنعتی تبریز حتما می داند که تولید کننده آن پتروشیمی شیراز و کارون هستند و انبار اسید توی شیراز و تهران واقع شده است و محصول از آنجا بارگیری می شود.
وقتی به کاربردهای اسید نیتریک نگاهی بیاندازید خواهید دید که می توان از اسید فوق برای صنایع مختلفی که در تبریز هستند استفاده کرد.
و خوب است بدانید که بارگیری اسید نیتریک از شیراز بدون حق انبارداری خواهد بود ولی انبار تهران چنین چیزی وجود ندارد و باید به ازای هر بشکه مبلغی را پرداخت نمائید.
هنگامی که بار را تحویل گرفتید می بایست کرایه راننده و همچنین حق انبارداری را به او بدهید و نیازی نیست قبل از ارسال بار آن را پرداخت کنید.