تولید کننده ویژه متانول صادراتی

تولید کننده متانول

تولید کننده متانول در ایران فقط پتروشیمی های شیراز، فن آوران، زاگرس و خارک هستند که قرار است کاوه نیز به آنان اضافه شود.
البته یک ماه پیش بود که پتروشیمی مرجان به جمع تولید کنندگان متانول در کشور اضافه شد و سبب می شود تا ظرفیت متانول ایران افزایش پیدا کند.
تولید کننده ویژه متانول صادراتی اغلب پتروشیمی هایی هستند که به آب نزدیک هستند چون امکان بارگیری راحت تر خواهد بود.
متانول صادراتی را باید بر حسب دلار خریداری نمائید تا معلوم شود این محصول برای مصرف داخل نیست تا ارزش افزوده روی آن اضافه نشود.
برای بسته بندی ویژه خواهید توانست از همین سایت اقدام نمائید و آن را با کارشناسان مجرب بسپارید.