تولید کننده متانول صنعتی در خاورمیانه

تولید کننده متانول:

پتروشیمی زاگرس بزرگ ترین تولید کننده متانول صنعتی در خاورمیانه می باشد که تمام تولید خود را به کشورهای خارجی صادر می کند.
در منطقه خاورمیانه و آسیا کشور چین بزرگ ترین تولید کننده و مصرف کننده متانول صنعتی است که این روزها با افزایش قیمت زیادی روبه رو شده است.
کشور ایران نیز توانسته متانول را با ظرفیت بالایی تولید کند و آن را به کشور چین صادرات کند و حجم بیشتری از متانول برای کارهای صادراتی انتخاب شده است.بنابراین باید از این فرصت بزرگ برای صادرات استفاده کرد و پول خوبی را وارد کشور نمایید.